زمزمه ی پریشانی

قسـم به حـالـت ویـرانی مـن
به حس سستی و مستی من
به چشمانی که خواب می روند
به گوش هایی که خسته شدند
از شنیدن اراجیف نسل قبلی
نسل ________ چون دیو وحشی
قسم به حس یک نوجوان پریده رنگ
از خواهشِ تمنایِ یک چیزِ قشنگ
قسم به دختری که خود را به دار کشید
به آن ساعت که لحظه ها را می دید
قسم به زیبایی یک بوسه ی یاس
به گلی که زیبا بود اما کجاست؟!
میان گله ی گرگ های وحشی
که گلی را بی آب می کُشند به سختی
قسم به سنگینی خواب بعد بیداری
به دیدن خواب های پریشان احوالی
به حس جدایی ناپذیری که می کند
همان که تو را در تو آرام می کند
قسم به خوابیدن کنار جوی آبی روان
به حالت بستن چشمان و دیدنِ همان
قسم به واژه های عجیب و غریب من
به حس نوشته هایم، به نبوغ من
که نمیشه خندید اما اشک می ریزی
تو که حتی از حس خودت می گریزی
قسم به قرار تو و عشق نامعلومت
به تپش های قلب و بوسه ی لبانت
قسم به حس زیبا دیدن هر حسی
به حس ارضا شدن هر جنسی
به تمام گناهانی که کردیم و کردند
به تمام روزهایی که رفتیم و رفتند
قسم به همه که برمی گردم به تو
از تمام آن چه بودم و هستم به تو
...
برمی گردم به تو، به تو، به تو ای خدا، به تو

شاعر: مهدی پورآزاد - 1392