یه خواب
مثل بستن دو چشمات
و تنفس عمیقت

در بلندی یه قله
به زیر پا یه دریا

مثل شل کردن اعضا
و سقوط به ته دریا

مثل احساس پریدن
بعد از آن چیزی ندیدن

مثل احساس یه پرواز
لمس آسمان و آواز
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1391