یار همیشگی
فرشته گفت گر زیبا نیستی

از زیبایی دیگران لذت می بری

ندانست که شاید ولی

به جای لذت حسرت می بری

جز خدا ارزش نداد کسی

به افکار و رویاهای کودکانه ی مان

و خدا نخندید به آن ها

حتی به کودکانه ترین آرزوهایمان

و آنگاه که دلت گرفت نالیدی

همه دور شدند جز خدا

و در آن خوابی که فرو رفتی

خدا برد تو را به ارش اعلاء

و تو دانستی ملاک برتریت را

دل پاک و افکار زیبا بود

نه آن لباسی که از تار و پود

برای پوشش افراد بود

وزن شعرم به هم ریخت اما

همین چند بیت برای تو کافی بود

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1391