یا حسین من گنه کارم

یا حسین عرض سلام دارم
چند بیت در وصف شما دارم
من گنه کار بودم و آشفته حال
عمر می گذراندم همچون شغال
تا که دیدم روزی عاشورا بود
بیدق و پرچم تو برپا بود
مردمی که بر سینه و سر می زنند
یا حسین گویان فریاد می زنند
اندکی با خود به اعماق وجود
فکر کردم به معنای سجود
تا که فهمیدم بازنده منم
شرمسار نفهمیده منم
 پشیمان گشتم از اعمال خویش
گفتم یا حسین دستی به پیش
تا که گفتم من شنیدم پاسخی
دل به دل گفتش ، باش عابدی
او دریچه بر دل من باز کرد
نور ایمان را سرشار کرد
یا حسین جان کاش مهلت بود
یا که رخصت بر جنگ بود
من به اذن تو در رخت جهاد
کفار می کشتم همچو برگ و باد
تا دم آخر به بالین خودت
جان می سپردم در آغوش خودت
یا حسین جان با تمام عشق خویش
می گویم دوستت دارم باز بیش

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1390