وقتی رفتی

وقتی رفتی هوا ابری شد

دلا افسرد چشا اشکی شد


وقتی رفتی کسی با ما خوب نبود

واسه ی پرنده ها دل پرواز نبود


وقتی رفتی همه ی هستیم رفت

تو ندانستی! حال مستیم رفت؟


وقتی رفتی که دلم درگیر بود

شب و روز به عشق تو اشکریز بود


وقتی رفتی خورشید سرد تر شد

تن من لرزید دلم سنگ تر شد


وقتی رفتی بی خبر بود رفتنت

تا که فهمیدم نمیاد خبرت


تو که رفتی دل من پر می کشید

همه جا تو رو به تصویر می کشید


وقتی رفتی دل رویامون شکست

جنگلِ کلبه به سوگ ما نشست


وقتی رفتی وقت شادی هم گذشت

وقت آروزها و وقتی پاکی هم گذشت


وقتی رفتی ندونستم کی میای

هنوزم منتظرم تا که از در تو بیای

شاعر: مهدی پورآزاد - 1393