تخیل


برای دوستی با هم بیا یک بار دیگر شعر بسازیم

برای دور شدن از غم به دنیای شادتری ما پل بسازیم

بیا تا دیده ها را باز ببندیم به دنیای تخیل دل ببندیم

برای خود یه رویایی بسازیم سر راه کسی را ما نبندیم

در این دنیا خیالاتی بسازیم کنار حادثه ها ما نبازیم

تر و تازه بمانیم و ببالیم برای خود سوالاتی بسازیم

همه یک رنگ باشیم با هم برای خود یه دریایی بسازیم

دراین دریا غوغا نباشد که کشتی را در طوفان ببازیم

بیا تا عشق را از نو بسازیم برای عشق معنایی نسازیم

که هر کس معنی آن را بداند برای او قصری بسازیم

برای خود کاخی نسازیم که در آن دلها را زود ببازیم

هرگز سلاحی ما نسازیم که با آن خانه ها را از هم بپاشیم

در این رویایی که می سازیم کسی را برتر از دیگر نسازیم

برای خود اگر یاری می سازیم او را زیباتر از دیگر نسازیم

برای خود شبهایی بسازیم که با یار دلهامان ببازیم

در این شبها پناهگاهی بسازیم که شاید از رویا بپاشیم

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389