سیب

کنار سیب و رازگی نشسته فرد عاشقی
اون از تبار تربتی بی خبر از یه خستگی

کنار اون شیطان و دیو برای افکار پلید
وسوسه خوردن سیب برای انکار و ندید

لحظه تردید و ندید وقتی قدم جلو گذاشت
اون صدایی نشنید وسوسه شیطان نذاشت

نذاشت که راحت باشیم یه ذره آزاد باشیم
وقتی که دردی نداریم یه خورده با هم باشیم

قسمت ما همین نبود جای ما که اینجا نبود
صورت ما چنین کبود فطرت ما چنین نبود

درد و بلا زیاد شده قصه ما دراز شده
برای ما این روزا همه چیز انکار شده

چاره ای نیست یه پل برای خونمون گذاشت
زیر پل هم یه آتیش برای جونمون گذاشت

من که می ترسم رد بشم یکی بیاد به کمکم
اگه کسی نبود ای کاش نشکنه این پلکم

بابای ما رد شده جای اون راحت شده
ما که می ترسیم رد بشیم برای ما بد شده

اما می گیم خدا هست بهتر از همه هست
زندگیمون اگه بد بهشت ما آخه هست

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389