شهر من

شهر من از تو دور میشم به زودی
این تنفر نیست، مقصر تو بودی

به مردم بگوئید، به مردم شهرم
من از شما دلگیرم، از کنارتان رفتم

و آنچه به جا ماند از نوشته هایم ،نسوزانید
خاک کردید نشانی آن را هرگز مپوشانید

بدانید حق ماندنیست، نه مالیدنی
کتاب هایم خواندنیست نه پوشیدنی

شهر من تو را فراموش می کنم به زودی
این من هستم، اما مقصر تو بودی

تو مرا نگه نداشتی، سوزاندی
همان دم که چشمانم را گریاندی

به راهم دامی نهادی، نشستی کمین
بیفتم به دام و بخندی یقین

ولی من رفتم تو باش با همین
عوامیت و جهل سر به زمین

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1390