شهادت تو
شروع به نوشتن کن

درون غربت تن خود

همه ی دنیا غربت است

برای افکار بزرگ تو

ای کاش گلی داشتم

شکل گل های بهشت تو

و تو چه می دانی

از من درون تو

من خواندم شعر تو را

از نگاه عاشقانه ی تو

در آن نگاه قبل از رفتنت

از لغزش قطره اشک تو

بغض کنم تا تولد دیگر

از شهامت در شهادت تو
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1391