سرزمین رویا ایم
مرا روزی آرزویی بر سر بود

آرزوی من فراتر از رویا بود

آرزوی من در سرزمین عشق بود

سرزمین عشق دورتر از اینجا بود

قانون ورود بر آن پاکی دلها بود

راه رسیدن برآن از میان کوهها بود

تصمیم من رسیدن به آنجا بود

کوله بار من پر از آفاق بود

دلیل کار من زندگی رویایی بود

سرزمین من پر از ناپاکی بود

ناپاکی با دل من ناسازگار بود

در این راه توکل من بر خدا بود

خدا بر تمام وجود من آشنا بود

تنها بودم، همسفرم کوه ها بود

یاری داشتم،آن سوی دره ها بود

در انتظار رسیدن، دل آگاه بود

کارهای من گاه، ناخداگاه بود

دلم خوشنودتر از هر روز بود

تنم آزرده تر از ته روز بود

تاریکی درحاکم شدن بر روز بود

سفرمن نمیمه راه درحال بروز بود

من رسیدم آنگاه که نیمه شب بود

سرزمین رویا ایم گویا در خواب بود

من نیز خوابیدم اما فقط خواب بود

آنگاه فهمیدم تمام اشعارم خواب بود
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389