اردیبهشتِ غمگین

اردیبهشتِ امسال دلم پر از غم شد

گلهای من نرویید با اینکه بهار شد

 

اردیبهشتِ امسال اردیبهشتِ غم بود

آرزوها هم افسرد رویای من شکست خورد

 

اردیبهشتِ امسال اردیبهشت غمگین

چه آسان رها شد افسار گرگِ ننگین

 

تو قتل عام گلها لاله ی من ترک خورد

تو لحظه های مرگش به خون من قسم خورد

 

دنیا برای یک گل تاریک و تنگ و سرده

گلی که عاشق باشه پیش خدا جاش امنه

شاعر: مهدی پورآزاد - 1393