نظری دارم
من نیز سخنی دارم از عشق نظری دارم

از دل که پر از عشقه من نیز خبری دارم

عشق من و لیلایم عشق من و غربت بود

حتی اگه پوشالی اما واسه من خوب بود

افکار من افکاریست مانند پریشانی

اشکال من و یارم آشکاری و عریانی

رویای من اما شد مانند غزل در شب

رویای تو پوشالیست مانند سحر در شب

من شاعر مستانم از مستی ولی گریان

من شاعری درس دادم از لفظ بد پیران

مستی من از می نیست کز دار غم لیلا

کز فاصله ها پیدا آنگاه که سخن آشنا

زین پس نشوم عاشق بر هر لیلی و لیلا

که دام شیاطین است عشق بی کبریا
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389