مسافری از دیار رویا


گویند در سرزمین رویاها غمی نیست

آیا در آنجا آرزوها شکل می گیرد!؟

آیا در آنجا مادربزرگ ، پدر بزرگ می میرند !؟

چرا می گویند در سرزمین رویاها جاده ای نیست مرزی نیست ؟

آیا در آنجا جنگی نیست؟

برای دیدن مادربزرگ راهی نیست؟

یا شاید مادربزرگی آنجا نیست

شاید بایستی می گفتند

در سرزمین رویاها کسی پیر نمی شود

چون غمی نیست

اگر غمی نیست

چرا می گویند در سرزمین رویاها همه عاشقند!؟

راستی یک سوال؟

عشق چیست؟؟؟

عشق ضربان قلب من است

عشق نگاه تو به یک گل است

عشق شوق یک آشتی دوباره است

عشق غمگین شدن یک مادر است

راستی ،گفتی در سرزمین رویاها غمی نیست !؟

آنجا جرم عاشقی چیست؟

جرمی نیست!؟

عاشقان را گردن نمی زنند؟

عاشقان را رسوا نمی کنند؟

پس چه بهتر

پس چه بهتر مکانی داری تو

ای کاش اهل این سرزمین نبودم....ای کاش 

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389