مراقبه

من درون مراقبه های نفس خویشم
از بدو روزهایی که گذشت
از بدو دانستن ها و ندانستن های جوانی
از بدو احساس حقارت پیش زیبای نفسانی
از بدو رانده شدن های مکرر من از جامعه
از بدو اتصال به نیروی شعور و حافظه

من درون مراقبه های نفس خویشم
از بدو تولد تقدیر جسمانی و روحانی
از بدو فرارهای مکروح جست و خیز رعشانی
از بدو جهالت تحمیل شده ی جد بزرگم
از بد فانوس خاموش شده و سیم های متوالی

من درون مراقبه های نفس خویشم
از بدو تماشای ریاکاری های خداگویان دروغین
از بدو سقوط پرده های مانع از دید نمادین
از بدو حالات عظیم نماز های شبانه
از بدو طیران های دانسته و ندانسته

من درون مراقبه های نفس خویشم
از بدو تماشای حق زیبایی یک زن و مهر خموشی بر او
از بدو زنده به گور کردن زیباترین مخلوقات یاهو
از بدو تماشای حالات روحانی
از بدو بودن در آرزوهای طولانی
از بدو زیبا دیدن زیبایی های رویایی
از بدو دیدن چشمه های زیبا و چشم های فریبا
و از بدو دیدن چهره های حیوانی

من درون مراقبه های نفس خویشم
درون آخرین چله نشینی سالانه
آه، ای یار سیه چشم من اگر می آیی
فردای پس فردا آخرین روز روزه ی سکوت من است
بیا که برای چشمان تو نقشه ها دارم
بیا که برای پرده ی چشمان تو دشنه ها دارم
بیا که تو را به باغ سپیدار روحانی خواهم برد
به عرش، کنار اولین پل رودخانه ی مهر
آنجا که خدا خانه دارد و پری ها منتظرند
برای من گل یاس بیاور
تا روزه ام را با بوی تو باز کنم

شاعر: مهدی پورآزاد - 1392