مولا علی

من به اذن ربّ عالم
به برترین از جنس آدم

می نویسم دو سه خطی
از مولا علی عربی

واژه های عذری ندارند
قدرت بیان ندارند

در وصف جمال مولا
باعث خلقت اولا

هر کس عاشق خدا شد
او علی را بشناسد

از خدا، خدا شناسد
آن که عشق را بشناسد

خوش به حال سجده گاهی
که در آن دیده گشودی

که تو از نام خدایی
 علی مرد بی همتایی

که تو دیده ها تر کردی
در سجده ها که سر کردی

و در کوچه های شب
خرجین با نان و رطب

هنوز هم بوی تو می دهد
حسین به جنگ که می رود

جمعه ها به یاد مهدی تو
او را می طلبیم به حق تو

گر تو نبودی خلق نمی کرد
و تو نبودی صبر نمی کرد

علی خلقت از بهر تو بوده
حضرت عشق ره تو بوده

مولای انس و جن توایی
سودای هر عارف توایی

روز میلادت مبارک
فرشته ها گویند تبارک

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1391