مثل بی مثل

مثل دستای فرشته / مثل بارون روی شیشه / مثل تازگی یک برگ / مثل یک خزون بی برگ / مثل خنده های کودک / وزش بادهای کوچک / مثل تاب خوردن بختم / چیکه های سرد سقفم / مثل هر آدم و حوا / مثل هر حادثه در ما / مثل خاموشی ساعت / بعد از اون یه خواب راحت / مثل یک طلوع خورشید / بعد یک شب دل انگیز / مثل داستانی که خوب بود /

  بهتر از داستان من بود / او سفر کرد و من ماندم / او به دریا زد، من باختم /
مِثل این مِثلای بی مِثل / مَثَلِ غمای بی مِثل /

 این همه قسمت زیاده / دل من طاقت نداره    

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1390