مغرور
تو را دیگر نمی خواهم
 تو بی اندازه بد هستی

مرا عاشق کردی اما
به فکر دیگری هستی

نمی دانی که شب ها را
بدون تو نمی خوابم

همه دیوار خانه را
به عکس تو می آرایم

تو بی اندازه بی رحمی
دل من درد دارد

بدون تو هر جا باشم
به راه تو چشم دارد

تو را دیدم که پژمرده
تو بی اندازه مغروری

دلت را او شکست اما
به پیشم برنمی گردی
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1391