خیانت
دیدی چه آسان از خاطره ها پاک شدیم

من و تو هر کدام در گوشه ای پنهان شدیم

تو گریستی و من برای تو نامه ای فرستادم

از تاریکی نوشته بودی کنار نامه نوری فرستادم

از فاصله ها پرسیدی برایت از مجنون نوشتم

آنگاه که از عشق نگاشتی برایت از لیلی نوشتم

روزها می گذشت و من برایت هر روز می نوشتم

نمی دانم به دستت می رسید یا بر باد بود می نوشتم

در آن نامه که گفتی برگرد برایت درختی کشیدم

روز بعد در نامه ای دیگر زیر درخت مردی کشیدم

اولین برف بارید و در نامه ی آخر تصویری کشیدم

خودم بودم زیر درخت بر شاخه ی آن طنابی کشیدم

مرا ببخش در خیانت به تو هرچه بود به جان خریدم

من خیانت کرده بودم مرگ را به جان خریدم
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389