جدایی گل

عکستو رو آب می بینم/شبا که بی تو می شینم/من و ماه و چند ستاره /غیر از این چاره نداره

شاید اون روح تو بوده /شاید هم چیزی ندونم/بعد تو جدایی سخت شد/مثل یک گوله ی مرگ شد
تو که رفتی روز بعد شد/دلها سرد و هوا بد شد/یکی خندید یکی مرد و/ یه نفر دیونه تر شد
تو نفهمیدی که من هم هم صدای تو نبودم/تو که خوب بودی من اما مثل تو هرگز نبودم
تو رفیق گل و گلدون/گلای یاس تو ایون/تو رفیق شاپرک ها/مثل آواز پری ها

خوش به حالت تو که رفتی نمی دونی چی کشیدم/پشت این دیوار سنگی دلمو رو کول کشیدم

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1390