جبرائیل امین

حتی اسمِت خیلی زیباست، چون تماشای تو زیباست
اگه تو خدا رو دیدی ، پس چِشای تو بیش زیباست

اسم تو بزرگ و پاکه، شأن تو برتر و والا
تو فرشته ای ولکن، محرم اسرار اولا

تو که بیش پیش خدایی بس چه خوشبخت و رهایی
آرزوی من آنجا بود که بیام به هر بهایی

  ولی قسمتم زمینه، قسمتت عرش الهی
توی آسمون ها زیستن، چه حالی داره خدایی

تو فرشته ی مقرّب، صاحب مقام از الله
تو امین وحی الله، تو یارِ رسوال الله

نازم آن لحظه ی خلقت که خدا تو را بیاراست
نازم آن لبخند نازی که خدا به تو بیاراست

تو فرشته ای نه آدم پس چرا احساس داری؟!
می دانم، چون پیش خدای با احساس، تو راه داری

تو و میکائیل و رعد چه قشنگ تسبیح گویید
خدای بزرگ را به تسبیح تمجید گویید

همه ی فرشته ها زیبا و پاک و معصومند
و خدای بزرگ را همیشه تسبیح گویند

شاعر: مهدی پورآزاد - 1393