عیسی (ع

همه خانه دارند تو ولی جایی نداری
تو به دنیا اِنگار تو اصلاً میلی نداری

چقدر کوچک می بینی دنیای بزرگ ما را
دنیا کوچک نیست اما، تو دیدی آسمان ها را

خدا گفت باید بری تو کنار مارهای افعی
برسانی پیغام، تو به آن گرگ های وحشی

گرچه آن ها کورند دل و دین به شیطان می فروشند
تو بگو، شاید فرج شد که ردای حق بپوشند

کاش من هم بودم کنارت ای گلِ مریمِ عاشق
به خدا که حق بود سخن عیسای صادق

توی چشم های تو نور بود، تو کلامت صوت قرآن
تو که می گفتی احمد بعد من آید به دوران

توی سرما توی گرما جز یه جامه بیش نداشتی
نه یه خانه نه یه جایی، دنیا را دوست نداشتی

ولی توی آسمون ها واسه تو قصری بنا شد
به دستور آن خدایی که تو را رهنمون شد

ببخشید، کلام من قدرت وصف ندارد
چون که فرزند مریم مقام بزرگی دارد

توی بندگیِ الله نمره ی تو بیستِ بیسته
کاش بشه دوست تو باشم، یعنی اسم من تو لیستهِ؟

می دونم یه روز میایی کنارِ مولایم مَهدی
وقتی که ظهور میشه به اذن خدایِ مَهدی

شاعر: مهدی پورآزاد - 1393