گریزان


با تمام آرزوها که خفته در گور شدند
با تمام رویاهای جوانی که مغلوب شدند

قسم به حس سرکوب گر بی احساس
به قاتل باغ های پر از یاس

قسم به درگیری این جسم با روحم
به سادگی های گذشته از وجودم

با تمام وجود دچار حس تنگ شدم
دچار احساس ماهی در تنگ شدم

قسم به تاریکی های شب که ترس دارد
که درون خود انبوهی از شرم دارد

قسم به پاییز که مثل من برگ ریزان است
که مثل من پر از خاطره های گریزان است

که من هنوز هم به خدا عشق دارم
با تمام سختی هایی که در پیش دارم

که من هنوز هم به خدا ایمان دارم
که من به این حس خوب افتخار دارم

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1391