گل نرگس
تو گل بودی و من کور به دنبال گلستان

تو می بودی و من مست به دنبال میستان

عطر خوش نرگس، همراه تو خندان

من بی خبر اما به دنبال عطرستان

محفل تو گرم بود، همراه تو تن پاکان

محفل من اما مشتی مست و بی درمان

عمر تو ولی کوتاه، برچیدن تو آسان

عمر گل من زیباست گرچه مردنش پنهان

آنان که سراغ گل پرسند از من و ایشان

کوی ره تو گویم گل نرگس در گلستان

یک روز گل من ترکید زیر لگد انسان

تا که برسم دیدم زاریست در گلستان

آن روز من و میخانه می بر غم او ریختند

حتی که شوند مدهوش چشم بر ره گل دوختند

گل ها همه تعظیم بر کوی ره تو بردند

فردا گل نرگس را بر خاک دگر بردند

اما گل نرگس مرد گل های دگر رویید

عطر گل نرگس را گل های دگر بوئید

گل ها همه گلدانه بر خاک زمین ریختند

فصل سوز و سرما را بر قبر زمین خفتند

من نیز که شوم عاقل رازم همچو گل باشد

دیدم عمر گل زیباست حتی اگه کم باشد

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389