قصه ی شب
امشب میخوام واسه لبات قصه بگم

میخوام واسه ناز چشات قصه بگم

امشب میخوام لیلی و مجنون بیارم

شاید که باز گرگ و بیابون بیارم

امشب میخوام لباتو رنگی کنم

شاید که باز رنگ گل سنگی کنم

رنگ گل سنگی که فرهاد شکست

رنگ دل شیرین بیچاره کنم

بزار واست یه قصه تعریف بکنم

شاید بشه رنگشو تقلید بکنم

دلم میخواد قصه ی لیلی رو بگم

اما نمیخوام بازم مجنونو آواره کنم

امشب میخوام تو قصمون لیلی به مجنون برسه

میخوام که شیرین دوباره فرهادو عاشق ببینه

دیگه نه افسانه باشه نه لیلی و مجنون باشه

نه یادی از بیستونو شیرین و فرهادی باشه

بزار همه خوشبخت بشن تو قصه ی امشب ما

بزار باهمدیگه باشن این لیلی و مجنون ما

قصه ی من تموم شده گل قشنگم تو بخواب

اگه خواب دیدی تو خواب دور مهتاب بتاب

که توهم مهربون شی منو تنها نزاری

عزیزم حتی تو خواب رو دلم پا نزاری
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389