گریه ی آب
پشت تالاب روبروی تاک هر روز آب، گریه می کند

گریه ی او بی احساس نیست

او آب گریه می کند

از مرگ و تباهی برکه می توان گریه ها را بر شمرد

تا پای عقاقی حمل نمود

می توان علت پرسید، سایه ها را گم نمود

شاخه های خشک را روی آب پل نمود

به دشت عقاقی ها رسید خود را گم نمود

واژه ها را با پری مهربان آغاز نمود

هرزگان را از آب دور نکنید

آب مهربان است

چون قطره ها گم شده اند

او نگران است

از برای من پلی ساخت تا زندگی

به دیدار یاسمن گل جاودانگی

رخش روحسوار از آب جرعه ای نوشید

تعظیم کرد او را بوسید

خبری از باد رسید

باران در راه است

برکه جوشید، آب خندید، آسمان درید ابرها را

قطره بارید، برکه پر شد، آب پر کرد دره ها را

زندگی جاریست

آب مهربان است

پلی دیگر باید ساخت به دیدار عقاقی
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389