انتظار
دیرزمانیست که ما در انتظاریم شب و روز
دست به سوی خدا در التماسیم ما هنوز

نور خورشید برای ما نمی تابد در غیاب او
چرخ فلک بر مراد ما نمی چرخد بدون او

در غیابش عالمیان ما را دیوانه خواندند
چشم به راه جاده بودیم آواره خواندند

عده ای ظلم کردند و غافل از ظهور آقا
عده ای هم گم گشتند در افکار بی پروا

اما ما هنوز در انتظاریم، می آید یک روز
آخرین چاره ی ماست، دعا کن شب و روز

خدا پشت و پناه اوست او تنهاست
همیشه در کنار اوست او همه جاست

گر منتظری خود را خالص کن فقط برای او
بر افکار ما غالب است دعا کن برای او

گر نمیشناسی بدان سرور ما نامش مهدیست
ما منتظری عاشق، انتظار برای ما عهدیست
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389