دور آخر
قسم به تاریکی شب ها

قسم به تاریکی دل ها

به جیب های خالی من پیش تو

به جیب های خالی تو پیش من

به بغض های نترکیده در عقده هایمان

به اشک های نخشکیده در گریه هایمان

به دل خوشی های اعتباری ما

به مستی های نخورده ی ما

به داستانک ها و پستانک ها

به فهم تو از شعر های ما

به نجوای عاشقانه ی یک مرد

به تحمل تو در امتداد یک درد

به خموش ماندن درون آتش ها

به زمین نشستن در آخرین پاتک ها

به فکر های تو از چگونگی دنیا

به گرفتاری هایت و خواب و رویا

قسم به طرح چشم تو

به زیبایی لحظه به لحظه فکر تو

دور آخر را اگر می چرخم

در عشق خدا به خدا برمی گردم

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1391