در ذکر خدا

ماه و خورشید و فلک بیدار است
در ذکر خدا هر ذره ای گویا است
چون فرشتگان که پاک و معصومند
در ذکر خدا در صفوفی معلومند
آب و باد و خاک و آتش در سجود
من سجود و او سجود و ما سجود
سجده بر درگاه حق داریم و بس
علم و عشق را از خدا خواهیم و بس
چشم دل بیدار کن تا بینی جهان را
جلوه های ناپیدا به چشم هر انسان را
تا بینی که سخن ها گوید آب و باد
خاک و آتش نیز بنده باشد همچو باد
چشم دل بیدار کن مست شو بی شراب
پیک دل سیراب کن سیر کن بی سراب
از خدا خواه دوست خوب آشکار شود
چون دل تو پاک، پس پری همراه شود
نزد الله رتبه ما این دل است آگاه باش
دل رها کن دل بباز مرد و زن آزاد باش
این جهان جز اندکی فرصت نداد
جسم من زندان بود رخصت نداد
بعد از این هم در جهان ها سیر کنم
از خدا خواهم و من تکبیر کنم
هر که آگاه گشت کمی به این رازها
بسی زبان ببست و طی نمود راه ها

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1390