بی خوابی
شب از نیمه گذشت امشب

همه خوابند مثل هر شب

شبیه هر شب دیگر

نمی آید سراغم خواب

کمی با خود سخن گفتم

و در رویا سفر کردم

در آن رویا که هر شب را

بدون تو سحر کردم

که گویا صبح نخواهد شد

با خدا خلوت کردم

نماز صبح چه شیرین است

که با چشمان خواب آلود

همه شادند ولی امروز

شبیه هر شب من بود

خدا گوید اگر روزی

 چه می خواهی بگو ازمن

بگویم من تو را خواهم

که شب ها را نمی خوابم

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1391