بی شریک

چشم کور گر بینا شود بیند خدا کافیست
دل گر دل باشد داند که نور جاریست

کجایی هان؟ به دنبال کیستی؟!
ای مرد و زن بدانید او کافیست

برای شفای دردت به کجا می روی؟
مگر نمی دانی که خدا شافیست؟

هان! ای عارف به جستجوی چشمی؟!
نمی دانی کور هم باشی چشمان خدا کافیست

تو ای مرد کوفی که علی را خدا دانی
کاش میدانستی که علی هم گفت خدا عالیست

هان ای شما که گویید حرکت کن تا برکت دهد
بدانید گر ایمان باشد روزی خدا بی حرکت جاریست

او که جان را به یک اراده آفرید
چرا نمی دانید که بی نیاز و کافیست

حرص دنیا را نخور تصویری بیش نیست
پول هایی که جمع کردی رویای زشتیست

علم خواندن کتاب های درسی نیست
معرفت پوشش لباس های زیبا نیست

آبی که از چشمه نجوشد خشک می شود
چشمه ای که ریشه نداشته باشد چشمه نیست

مقصود اگر خدا نباشد مقصد نیست
آدم بدجنس که جایش در بهشت نیست

ساکن بهشت باشی اما عشق خدا نباشد باختی
کاش می دانستی با یاد خدا دوزخ هم عالیست

قلب عالمی که تاریک باشد همچو الاغ کریست
که فقط کتاب به دوش می کشد اما از روح آن خالیست

چون خدا را خواندی دیگر کسی را مخوان
کسی را شریک قرار مده با خدای مهربان

بوسه بر دستان سیاه دیو نزن ای نادان
دنیایی که او به تو می دهد خالیست از روح ایمان

اشعار من به کام دنیا طلبان تلخ و زهر است
اما نه تلخ تر از زهری که آنان به کام ما دادند

کام ما را شیرین کند هر تسبیح به درگه ایزد منان
تمجید شود خالق بی شریک مهربان

سپاس خدای را که به من خواندن و نوشتن آموخت
همان خدایی که قلبم را به قلبش دوخت

شاعر: مهدی پورآزاد - 1393