بی عشق نمی گذرد

از آن روز که تو رفتی زیاد می گذرد
هنوز خاطره هایت زِ یاد می گذرد
جای خالی تو خالی مانده است
نمی گذارم کسی از آنجا بگذرد
تو هم در فکری؟ یا فقط من فکر توام
این چنین حادثه ها از راه می گذرد
تار گشته چشمانم بس گریه کرده ام
اشک از دیدگان تو نیز می گذرد؟
نه ، تو شاد باش، هر جا که هستی
شاد باشی روزهای من شاد می گذرد
همش در این فکرم من که نیستم
روز ها و شب هایت چگونه می گذرد
اما من می دانم که دیگر نمی شود
من و تو کنار هم روزهایمان بگذرد
پس وصیت می کنم من که مُردم بنویسید
روی سنگ قبرم، روزها بی عشق نمی گذرد

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1390