ببین

 ( من شاد می شوم – من خواب می شوم –من راه می روم – من ناب می شوم )

( من شاد می شوم – من خواب می شوم –من راه می روم – من ناب می شوم )

ببین من آماده ام

برای یک صبح دیگر

برای تاب دادن تو

روی تار دیگر

ببین من همان دل شکسته ام

در نور مصنوع عاشقانه

در مکانی که تارهای عشق بافته اند

در زمانی عارفانه

 

( من شاد می شوم – من خواب می شوم –من راه می روم – من ناب می شوم )

ببین بیا، بیا نزدیک تر

از من نترس، از من، از من کجاست عاشق تر؟

بیا بیا نزدیکتر، نه، من مغرور نیستم

بیا تا خواب دگرگون نشده

بیا تا قلب مغلوب نشده

بیا تا تو با او دور نشده

 

( من شاد می شوم – من خواب می شوم –من راه می روم – من ناب می شوم )

بیا تا شعر تمام نشده

بیا تا خواب پرپر نشده

بیا تا حسود با خبر نشده

بیا تا تو از من سیر نشده

بیا با من بیا با من بیا با من بیا با من

 

( من شاد می شوم – من خواب می شوم –من راه می روم – من ناب می شوم )

آه، به تو دروغ نگفتم

به تو که از آینه ها مرا فرستادی

به تو که از اوج به من خندیدی

به تو که از تو به من نزدیکی

( من شاد می شوم – من خواب می شوم –من راه می روم – من ناب می شوم )

( من شاد می شوم – من خواب می شوم –من راه می روم – من ناب می شوم )

 

شاعر: مهدی پورآزاد - 1394