به تمام معنا درگیرم
به تمام معنا درگیرم
مث اوقات سخت بی پولی
گوش دادن به آهنگ جدایی
مث ترک زن از ناچاری
به تمام معنا درگیرم
مث درگیر شدن من با تو
روی میز استکان را نگاه
مث تنهایی و یک حس شوم
به تمام معنا غمگینم
مث غمگینی یک دیو وحشی
که هنوز عشق جان می دهد
مث دیدن یک رگ سفید
به تمام معنا بیدارم
مث احساس مکیدن یک سیگار
نوشیدن جرعه ای از رود بهشت
مث سنگین شدن چشمانت
به تمام معنا غمگینم
سفر جزیی از آرزوم شده
چشمانم را نگاه کن
مرگ در دیده هایم پر شده
به تمام معنا درگیرم
به تمام معنا درگیرم
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1391