به دیدارم نیامد
من برایت شعر نوشتم
او به دیدارم نیامد
هیچ ندانست که دل من
هیچ به دنبالم نیامد
من که عاشق تو بودم
تو به دنبالم نیامد
هیچ نشانی از تو گویا
تا به دیدارم نیامد
من نمی دانم چرا شب
خواب به چشمانم نیامد
فکر تو هرگز از این دل
تا به بی راهه نیامد
اما تقصیر کسی نیست
که به دیدارم نیامد
ساده بودم ساده هستم
او به دیدارم نیامد
با تمام گریه ی شب
باز به دیدارم نیامد
اشک من خون آلود شد
کس به دیدارش نیامد
دل من مگر که دل نیست
آسمان رحمش نیامد
حتی قطره ای از باران
در خیابان ها نیامد
دو سه بیتی شعر داشتم
او به دیدارم نیامد
تا بخوانم من برایش
شاید هم خوشش نیامد
برای روز میلادش
او به بالینم نیامد
شب که خفته بودم
حتی در خواب هم نیامد
او دوستان خود دارد
من به کارش که نیامد
اما عاشقش می مانم
حتی او اگر نیاید
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1391